pic
pic

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب) - جلسه

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند
بررسی عبارات مرحوم شیخ در بحث حکومت

دیدن درس...
۲,۰۹۵ بازدید

استصحاب - جلسه

عرض کردیم مرحوم شیخ قائل‌اند به اینکه استصحاب همان طوری که در احکام عقلیّه جریان ندارد در احکام شرعیّه‌ی مستند به احکام عقلیه، یعنی احکام شرعی که دلیلش عقل است، احکام شرعی که از عقل اتخاذ می‌شود،

دیدن درس...
۲,۹۲۴ بازدید

استصحاب - جلسه

یکی از بحث‌هایی که بزرگان در اول استصحاب و بعد از تعریف آن عنوان فرمودند این است که آیا بحث از استصحاب از مسائل علم اصول است یا اینکه از قواعد فقهیّه است و باید جزء مباحث فقهیّ مطرح شود

دیدن درس...
۴,۰۸۹ بازدید

اصالة الاحتياط - جلسه

اصالة الاحتیاط؛ مقام دوم ـ دوران بین اقل و اکثر؛ مبحث دوم ـ جریان برائت نقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؛ سخن مرحوم آخوند

دیدن درس...
۱,۹۶۷ بازدید