بیان تفصیل ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه جلسه گذشته
نظریه شیخ انصاری
ادله تفاوت بین جاهل قاصر و مقصر
دلیل دوم فرق بين جاهل قاصر و مقصر
دلیل سوم فرق بين جاهل قاصر و مقصر

نواهی ، جلسه 20

lessonsSpliter

تفاوت بين جاهل و ناسي، درحکم به صحت صلاه، در نظر مرحوم خوئي(ره)
نقد و بررسي اين نظريه مرحوم خوئي(ره)
تفصيل ديگري درباره‌ي ناسي در حاشيه عروه
نقد و بررسي اين تفصيل
تشکيک در نسبت دادن مرحوم آخوند(ره) نه مشهور
نقد و بررسي اين تشکيک مرحوم خويي(ره)
توضيحاتي درباره مرحوم بروجردي(ره)
حکايتي در عظمت مرحوم امام(ره)
خاطره‌اي از استاد محترم در اين باره
اشکال مرحوم بروجردي(ره) بر مرحوم آخوند(ره)

صلاة القضاء ، جلسه 16

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی معنای «ما غلب الله»
بررسی مسئله جهل