صلاة القضاء ، جلسه 68

lessonsSpliter

بررسی ذیل مسئله پنجم
مسئله ششم تحریر الوسیله
دیدگاه فقها در مسئله
ادله دیدگاه اول: تخییر
دلیل اول
دیدگاه مرحوم حکیم
دیدگاه محقق خویی
ارزیابی

صلاة القضاء ، جلسه 72

lessonsSpliter

مسئله هفتم صلاه قضا
بررسی فرع اول: ادله استحباب قضای نوافل رواتب
دلیل اول: اجماع
دلیل دوم: روایات
روایت اول
روایت دوم
نکته‌ای درباره بطلان استدلال صوفیه
ادامه بررسی روایت

صلاة القضاء ، جلسه 73

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی تأکّد استحباب در قضای نوافل رواتب
راه‌های اثبات تأکد استحباب
بررسی استحباب قضا بر نوافل غیر رواتب
دیدگاه صاحب جواهر
دیدگاه مرحوم حکیم
قرینه بر اختصاص استحباب قضا به رواتب
دیدگاه سید یزدی
حکم عاجز از قضای نوافل
دیدگاه سید یزدی
ارزیابی

اوامر ، جلسه 69

lessonsSpliter

اوامر ، جلسه 72

lessonsSpliter

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 17

lessonsSpliter

مقدمه
احتمالاتِ فراز پایانی روایت مقدمه‌ی صحیفه سجادیه
احتمال اول و دوم
احتمال سوم و چهارم
احتمال پنجم

صلاة القضاء ، جلسه 70

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته
دیدگاه برگزیده
دلیل دوم تخییر
اشکال محقق خویی
ارزیابی اشکال
دلیل سوم تخییر: استصحاب
اشکالات محقق همدانی بر دلیل سوم
اشکال اول
اشکال دوم

بررسی فقهی بیمه ، جلسه 9

lessonsSpliter

فقه غربالگری ، جلسه 16

lessonsSpliter

مروری بر مباحث گذشته
احتمال چهارم: وجوب ارشادی دفع ضرر محتمل
بررسی احتمال چهارم
برداشت اول
برداشت دوم
دیدگاه محقق اصفهانی
دیدگاه محقق خویی

(صفحه 712 از 721)