اوامر ، جلسه 77

lessonsSpliter

بررسی فقهی بیمه ، جلسه 12

lessonsSpliter

بررسی فقهی بیمه ، جلسه 4

lessonsSpliter

اوامر ، جلسه 75

lessonsSpliter

چکیده بحث شبهه جبر و پاسخ های آن
دفع شبهه از آیات موهمه جبر
دیدگاه برگزیده استاد در پاسخ به شبهه جبر
دیدگاه محقق اصفهانی
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)

صلاة القضاء ، جلسه 78

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت روایت جمیل بن درّاج
بررسی روایت زراره
ارزیابی اشکالات صاحب جواهر
جمع‌بندی بحث
بررسی دلیل سوم بر لزوم ترتیب: تأسی به فعل پیامبر(ص)
عدم فرق بین علم و جهل در عدم لزوم ترتیب
دیدگاه برگزیده

اوامر ، جلسه 76

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 79

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شمول قاعده واقعی بودن شرط، نسبت به ترتیب در فوائت
تبیین بحث
دیدگاه صاحب مدارک درباره روش رعایت ترتیب در فوائت
بررسی دلیل دوم لزوم ترتیب

اوامر ، جلسه 86

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 80

lessonsSpliter