بررسی فقهی بیمه ، جلسه 11

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 76

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت دوم: صحیحه زراره
اشکالات صاحب جواهر
اشکال اول
اشکال دوم
اشکال سوم
روایت سوم
بررسی سند و متن روایت
دیدگاه محقق خویی
بررسی دلالت روایت

اوامر ، جلسه 67

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 77

lessonsSpliter

بررسی روایت وشّاء
بررسی متن روایت
دیدگاه محقق خویی
اشکالات محقق خویی بر استدلال به روایت
جمع‌بندی بحث
اشکال صاحب مدارک العروه
دیدگاه برگزیده

بررسی فقهی بیمه ، جلسه 3

lessonsSpliter

فقه غربالگری ، جلسه 18

lessonsSpliter

بررسی فقهی بیمه ، جلسه 2

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 79

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شمول قاعده واقعی بودن شرط، نسبت به ترتیب در فوائت
تبیین بحث
دیدگاه صاحب مدارک درباره روش رعایت ترتیب در فوائت
بررسی دلیل دوم لزوم ترتیب

صلاة القضاء ، جلسه 78

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت روایت جمیل بن درّاج
بررسی روایت زراره
ارزیابی اشکالات صاحب جواهر
جمع‌بندی بحث
بررسی دلیل سوم بر لزوم ترتیب: تأسی به فعل پیامبر(ص)
عدم فرق بین علم و جهل در عدم لزوم ترتیب
دیدگاه برگزیده

(صفحه 713 از 721)