pic
pic

Aşura hadisəsinin təhlillərindən (ardı)

Xəbərin xülasəsi :
Bəni-Üməyyənin üzünü ağardan Muaviyənin oğlu Yezidin bir sıra fəsad və cinayətlərinə öncə işarə etdik. Amma Kərbəlada həzrət İmam Huseynin (əleyhissəlam) və Peyğəmbəri-əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) on yeddi nəvə-nəticəsinin qətlinə fərman verdikdən sonra şəhidlərin mübarək başlarını nizələrə geçirib, Əhli-beytin (əleyhimussəlam) əsir edilmiş qız-gəlinlərinin müşayiəti ilə şəhər və kəndlərdə gəzdirərək Şam vilayətinə gətizdirdi

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Aşura hadisəsinin təhlillərindən

Nəhayət,Bəni-Üməyyənin üzünü ağardan Muaviyənin oğlu Yezidin bir sıra fəsad vəcinayətlərinə öncə işarə etdik. Amma Kərbəlada həzrət İmam Huseynin(əleyhissəlam) və Peyğəmbəri-əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) on yeddinəvə-nəticəsinin qətlinə fərman verdikdən sonra şəhidlərin mübarək başlarınınizələrə geçirib, Əhli-beytin (əleyhimussəlam) əsir edilmiş qız-gəlinlərininmüşayiəti ilə şəhər və kəndlərdə gəzdirərək Şam vilayətinə gətizdirdi. Peyğəmbərin(sallallahu əleyhi və alih) balalarını Şam sarayına daxil etdikdə həzrətHuseynin (əleyhissəlam) mübarək başını Yezidin hüzuruna gətirdilər. Bu əzəmətlimüsibəti özü üçün qələbə sayan Yezid əlindəki çubuqla kəsilmiş başın ağarandişlərinə vura-vura zahiri kinayəli, amma öz kafir əqidəsini aşıq şəkildə bəyanedən sözləri dilinə gətirmişdir. Şer formasında deyilən küfr dolu bu sözlər,əslində müşriklərin müsəlmanlara qalib gəldikləri “Uhud” döyüşündən sonrahəzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) inadkar düşməni Əbdullah ibnZəbəri tərəfindən deyilmişdir. Zəbəri bu şerində: “Bədr” döyüşündə müsəlmanlartərəfindən öldürülmüş müşriklərin kaş ki, sağ olub onların qanınımüsəlmanlardan necə aldığımızı görəydilər” – deyə, böyük arzular etmişdir.Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) övladlarından qisas almasından fərəhlənənYezid də bu şerə bəzi əlavələr edərək, Zəbəri ilə eyni əqidədə olmasını bildirmişdir.Şerin sözlərindən başdan-başa küfr yağır:

ليت أشياخي ببدر شهدوا             جزع الخزرج من وقع الأسل
لأهلواواستهلوا فرحاً                 ثمقالوا: يا يزيد لا تشل
قدقتلنا القرم من ساداتهم             وعدلناه ببدر فاعتدل
لعبتهاشم بالملك فلا                خبر جاء ولا وحي نزل
لست منخندف إن لم أنتقم           من بني أحمد ما كان فعل

“Eykaş, (Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) arxadaşları tərəfindən qətləyetirilən müşrik) qardaşlarım burada olaydılar və qılınc zərbələri altında müsəlmanlarınfəryadını eşidəydilər. Onda fərəh və sevincdən mənə belə deyərdilər: Ey Yezid!Yorulmayasan və xoşhal olasan. Bu tayfanın seyidlərindən Bədrdə ölənlərimizinsayı qədər öldürdük və indi bərabər olduq. Bəni-Haşim hökmdarlıq və padşahlıqlaoynadılar, əslində nə (qeyb aləmindən) xəbər gəlmişdi, nə də İlahi vəhy nazilolmuşdur! Peyğəmbərin – Əhmədin (sallallahu əleyhi və alih) övladlarındanintiqam almayınca, mən Xindif (tayfasından) deyiləm.”[1]


[1] “Əl-Bidayə vən-nəhayə”, İbni Əsir, 8-cicild, səh. 208; “Tarixi Təbəri”, 8-ci cild, səh. 188; “Məqatilut-talibin”, səh.80; “Şərhi Nəhcul-bəlağə”, 4-cü cild, səh. 72; “Əxbarut-tival”, səh. 267

(ardı var)