pic
pic

Aşura hadisəsinin təhlillərindən (ardı)

Xəbərin xülasəsi :
Əgər Bəni-Üməyyənin padşahlıq və hakimiyyətə çatmaq hiylələri nəticəsində minlərlə günahsız müsəlmanın qanları axıdılırsa, görəsən, bunu ictimai fəsad və zülm adlandırmaq zəruri deyilmi? Xəlifəlik iddiası edənlərin müsəlmanların haqq-hüququna, irz-namusuna, mal-dövlətinə təcavüzünü Allaha, Peyğəmbərə itaətsizlik və dinsizlik kimi qiymətləndirmək doğru olmazmı?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Aşura hadisəsinin təhlillərindən

Doğru olaraq demişlər ki, zalıma haqqqazandıran özü də onun zülmünə şərikdir. Əgər bu əzəmətli zülmü və faciələritörədən insanlara haqq qazandırmaq mümkünsə, onda cənnət və cəhənnəmin varlığıöz mahiyyətini itirər və kiminsə “əl-əmru bil məruf vən- nəhyu ənil munkər”hökmünə əməl edib bir sıra insanlara qarşı barışmaz mövqe tutmaları əqlibaxımdan mənasız qiymətləndirilər. Halbuki Allah-taala müqəddəs Quranında bütüninsanları zülm və fəsadla mübarizə aparıb, məzlumun müdafiəsinə qalxmağı əmretmişdir. Əgər Bəni-Üməyyənin padşahlıq və hakimiyyətə çatmaq hiylələrinəticəsində minlərlə günahsız müsəlmanın qanları axıdılırsa, görəsən, bunuictimai fəsad və zülm adlandırmaq zəruri deyilmi? Görəsən, ayrı-ayrı zamanlardaƏbu Sufyan nəslinin Haşimilərin başına gətirdikləri müsibətlər arasında məntiqiəlaqə yoxdurmu? Görəsən, həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih)vəfatından sonra bir çoxları yenidən cahiliyyət dövrünün ən-ənələrinə qayıdaraqmüsəlmanlar arasında parçalanma və düşmənçilik bahasına olsa da belə, öz nəfsiistəklərinə çatmaq və mülkədarlıq etmək sevdasına düşməmişlərmi?[1]Xəlifəlik iddiası edənlərin müsəlmanların haqq-hüququna, irz-namusuna,mal-dövlətinə təcavüzünü Allaha, Peyğəmbərə itaətsizlik və dinsizlik kimiqiymətləndirmək doğru olmazmı? Görəsən, “Ancaq Quran bizə kifayətdir!” şüarıilə ümmətin əmin-amanlığı üçün Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih)buyuracağı vəsiyyətə ehtiyac yoxdur deyib, onun yazılmasına maneçilik göstərənxəlifəlik arzusunda olanların vəsiyyətləri ümmətə uğur və xoş aqibət gətirdimi?[2]Yezidin layiq olmadığını bilə-bilə onun xəlifəliyi üçün hiylə və qorxu altındamüsəlmanlardan beyət tələb edənin haqqında: “Allah ondan razı olsun!” – deyə,dua və Beheşt arzusu etmək ixlasa uyğundurmu? Başqa sözlə desək, Allahın evinidaşqalaq edib oda çəkənin xəlifəliyinə israr edən insan üçün Allah dərgahındaməqam və mənsəb istəmək Allahın razılığına müvafiqdirmi? Görəsən, həzrətPeyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) Əhli-Beyti ola-ola o Həzrətin sünnəsiniBəni-Üməyyədən əxz edənləri “əhli-sünnə” adlandırmaq həqiqətə müvafiqdir? HəzrətPeyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) buyurduğu: “Mən elmin şəhəriyəm, Əli dəonun darvazasıdır və hər kəs elm şəhərinə gəlmək istəsə, gərək onundarvazasından daxil olsun!”[3]hədisinin məna baxımından mütəvatir olmasında müsəlmanlar müttəfiq fikirdəolduqları halda Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) sünnəsini həzrət Əli(əleyhissəlam) ilə düşmənçilik edənlərdən əxz etmək zülmün bariz nümunəsideyilmi? Ömrünün uzun illərini cahiliyyətdə və bütpərəstlikdə keçirənləri Allahınmüqərrəb mələyinin nəvazişi altında dünyaya gələn, Peyğəmbər (sallallahu əleyhivə alih) ədəbi ilə tərbiyələnən bir şəxsiyyətə müqəddəm etmək zülm və haqsızlıqdeyilmi?..

Allah-taalamüqəddəs Quranda buyurur:

"وَلاَتَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ"

“Zülm edənlərə (meyl göstərib) söykənməyin,yoxsa sizi atəş bürüyər, halbuki sizin Allahdan başqa himayədarınız yoxdur. Sonrasizə kömək olunmaz!”[4]

 

[1] “Səhih-Buxari”, hədis-6586

[2] “Səhih-Buxari”, hədis-4432; “Səhih Muslim”,hədis-1637

[3] “Əl-mənaqibu li İbn Şəhr Aşub”, cild-2, səh.34; “Əl-mustədrəku ələs-səhihəyn”, cild-3, səh. 138, hədis-4639; “Əl-mənaqibulibnil-Məöazili”, səh. 80, hədis-120; “Əl-mucəmul-kəbir”, cild-11, səh. 55, hədis-11061;“Tarixi Bəğdad”, cild-4, səh. 348, hədis-2186; “Tarixu mədinətud-Dəməşq”, cild-42,səh.379, hədis-8977; “Usdul-ğabə”, cild-4, səh. 95, hədis-3789; “Əl-istiab”,cild-3, səh. 205, hədis-1875 və...

[4] “Hud” surəsi, ayə 113

İltimasi dua!