pic
pic

Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhadəti

Xəbərin xülasəsi :
Hizcri-qəməri 1439-cu il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2017-ci il noyabrın 27-si həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib əz-zamanın (əccələllahu təala fərəcəh) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük müsibəti Əhli-beyt əleyhimussəlama, xüsusən Həzrətin istəkli oğlu imam Məhdi əleyhissəlama, eləcə də bütün dini alimlərə və Əhli-beyt sevərlərinə təsəlli və başsağlığı deyirik

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Hizcri-qəməri1439-cu il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2017-ci il noyabrın 27-si həzrətPeyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib əz-zamanın (əccələllahutəala fərəcəh) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həsənibn Əli Əsgəri əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük müsibəti Əhli-beyt əleyhimussəlama,xüsusən Həzrətin istəkli oğlu imam Məhdi əleyhissəlama, eləcə də bütün dinialimlərə və Əhli-beyt sevərlərinə təsəlli və başsağlığı deyirik.

Mötəbərxəbərlərə əsasən, həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlam hicri 260-cı il cüməgünü rəbiul-əvvəl ayının 8-i sübh namazı çağında əbədi həyata qovuşmuşdur. Həzrətimam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın iyirmi doqquz və ya iyirmi səkkiz yaşı və imamətdövrü altı il olmuşdur.

İbnBabəvəyh və başqaları demişlər ki, Abbasi xəlifəsi Mötəmid o həzrətə zəhərverdirmiş və şəhadətə çatdırmışdır. Uyunul-möcuzat kitabında Əhməd ibn İshaqdanrəvayət edilir ki, bir gün həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın xidmətinəgetdim. Həzrət buyurdu: Məndən sonra kimin imam olması barəsində xalqın şəkk vəşübhəsi ilə bağlı fikirlər necə oldu?

Dedim:Ey Peyğəmbər oğlu! Seyyidimiz və Sahibimizin dünyaya gəliş xəbəri Quma çatdıqdakiçikli-böyüklü bütün Qum şiələri hamılıqla o cənabın imaməti barəsində etiqadaçatdılar. Həzrət buyurdu: Məgər Allah-taalanın xalq üzərində hüccəti olan məsumimamın yer üzündən heç vaxt getməyəcəyini bilmirsənmi?

Həzrətİmam Həsən Əsgəri əleyhissəlam hicri 259-cu ildə öz anasını Məkkə şəhərinə həccəgöndərdi və ona gələn il öz vəfatı, eləcə də vəfatından sonra vaqe olan fitnələrbarəsində xəbər verdi. Sonra Allahın ismi-əzəmini, Həzrət Peyğəmbərdən (sallallahuəleyhi və alih) irs çatan əşyaları; silah və kitabları həzrət Sahibul-əmrə (əleyhissəlam)təslim etdi.[1]

Həzrətimam Həsən Əsgəri buyurur:

» حُبُّالاَبْرارِ لِلاَبْرارِ ثَوابٌ لِلاَبْرارِ، وَ حُبُّ الْفُجّارِ لِلاَبْرارِفَضيلَةٌ لِلاَبْرارِ، وَ بُغْضُ الْفُجّارِ لِلاَبْرارِ زَيْنٌ لِلاَبْرارِ، وَبُغْضُ الاَبْرارِ لِلْفُجّارِ خِزْيٌ عَلَي الْفُجّارِ. «

“Yaxşıinsanların yaxşı insanlara məhəbbət bəsləmələri, onlar üçün savabdır; pisinsanların yaxşılara məhəbbəti yaxşılar üçün fəzilətdir; pis insanlarınyaxşılarla düşmənlik etmələri, yaxşılar üçün zinətdir; yaxşıların pislərlə düşmənçiliyi,pislərin rüsvayçılığıdır.”

[1] Muntəhal-amal, həzrət İmam HəsənƏsgəri əleyhissəlamın şəhadəti, səh. 1945.

İltimas dua!