pic
pic
سجده بر فرش حرم
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۳۰

آیا سجده بر فرش‌های حرمين شريفين صحیح می‌باشد؟ در نماز جماعت و فرادا؟


خیر، اختیارا صحیح نیست، مگر آنکه شرائط تقیه باشد.

۵۰۱ بازدید