pic
pic
سجده بر فرش حرم
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۲۸

آیا سجده بر فرش‌های حرمين شريفين صحیح می‌باشد؟ در نماز جماعت و فرادا؟


خیر، اختیارا صحیح نیست، مگر آنکه شرائط تقیه باشد.

۱۶۲ بازدید

سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۲۸

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

اگر پيشانی بر خاک مهر قرار گيرد اشکال ندارد.

۵۸۸ بازدید

نحوه انجام سجده قضا
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۲۸

آ يا در سجده قضا، بايد بعد از سجده، تشهد و سلام هم گفت؟

خير لازم نيست.

۶۳۶ بازدید

پوشاندن صورت در نماز
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۲۸

آيا پوشاندن صورت هنگام نماز جايز است يا خير؟

اشکالي ندارد، ولي هنگام سجده بايد مواظب بود ميان پيشاني و مهر چيزي واسطه نباشد.

۴۲۲ بازدید

زمان سجده سهو
در تاریخ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۹:۲۸

سجده سهو را بعد از سلام نماز، متصل به نماز بجا مي‌‌آورند يا بعد از اتمام نماز آن را بجا مي‌‌آورند؟

بايد بعد ازسلام، فورا بدون انجام کارهاي منافي با نماز، سجده سهو انجام شود و اگر فراموش شود، هر موقع که يادش افتاد، همان موقع سجده سهو را انجام دهد.

۵۷۲ بازدید

کلید واژه ها: سجده سجده سهو سهو