pic
pic
روزه قضا که تعداد آن معلوم نيست
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۱

من تعداد روزه‌‌هايي كه بر گردنم هست و بايد قضا كنم را نمي‌‌دانم. حتي نمي‌‌دانم چند روزه را به خاطر مسافرت افطار کرده‌‌ام و چند تا به دلايل ديگر. وظيفه بنده چيست؟ (البته محدوده ساليش رو مي‌‌دونم)

به مقداري که يقين داريد قضا نمائيد. مثلا اگر بين 10 تا 20 شک داريد به همان مقدار 10 روز اکتفا کنيد.

۳۸۴ بازدید

اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۱

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

بلي، اذان و اقامه هم در نمازهاي اداء و هم در نمازهاي قضاء يوميه مستحب است.

۳۷۴ بازدید

نحوه انجام سجده قضا
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۱

آ يا در سجده قضا، بايد بعد از سجده، تشهد و سلام هم گفت؟

خير لازم نيست.

۳۴۰ بازدید

قضای نماز کامل و شکسته
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۴۱

اگر نماز قضا شود و به شهر ديگري رفتيم بايد نماز شکسته خوانده شود يا کامل؟

در صورتي که در وطن و يا جايي که قصد 10 روز کرده بوديد نماز قضا شود، هر جا که بخواهيد قضا کنيد بايد کامل بخوانيد.

اما چنانچه در مسافرت قضا شده باشد، بايد شکسته بخوانيد.

خلاصه هر نماز، همانطور که قضا شده بايد قضاي آن بجا آورده شود.

۳۴۱ بازدید