pic
pic
عدم ممانعت زوج در صورت شرط ضمن عقد اشتغال زوجه
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۲۱

چنانچه اشتغال زوجه به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید شده باشد، آیا زوجه می‌‌تواند از مفاد آن شرط عدول و با اشتغال زوجه مخالفت کند؟


خیر حق مخالفت ندارد.

۴۵۹ بازدید