pic
pic
استفاده از وام متعلق به ديگری
در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۸:۲۵

اينجانب وامي با سود 25 درصد که در يکی از مؤسسات مالی متعلق به دوستم بود را گرفتم، که مي‌بايست از ماه ديگر اقساط آن را پرداخت کنم. من در حال حاضر برنامه خاصي براي اين وام ندارم، ولي براي سه ماه ديگر به آن نياز دارم. مؤسسه هم قبول نمي‌کند که وام را براي سه ماه ديگر نگه دارد. مي‌خواستم ببينيم آيا مي‌توانم مبلغ را در بانک پس‌انداز کنم و سود آن را جهت بخشي از اقسام وامم پرداخت کنم؟بعد از گرفتن وام، گيرنده، مالک آن مي‌شود و مي‌توانيد تحت يکي از عقود شرعي با بانک يا غير آن، عقد مضاربه يا مشارکت برقرار کنيد و از سود آن اقساط را پرداخت نماييد.

البته بايد توجه کنيد که اگر بانک شرط نموده باشد که در کار خاصي از وام استفاده کنيد، بايد در همان مورد معين استفاده کنيد و در غير اين صورت، بانک خيار تخلف شرط دارد.

۵۰۷ بازدید