pic
pic
جلوتر ایستادن زن از مرد در نماز
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۵۵

جلوتر ايستادن مرد محرم يا نامحرم هنگام نماز نسبت به زن، نماز هر دو را باطل مي‌‌کند؟


جلو ایستادن مرد از زن نماز را باطل نمی‌‌کند، ولی اگر زن جلوتر از مرد باشد در صورتی که پرده بین آنها نباشد و به مقدار ده ذراع(حدود پنج متر) یا بیشتر فاصله هم نباشد، هرکدام که بعد از دیگری برای نماز ایستاده باشد نمازش باطل است و اگر هر دو با هم وارد نماز شده باشند، نماز هر دو (زن و مرد) باطل است. فرقی بین زن محرم ونامحرم نمی‌‌باشد.

۱,۶۹۶ بازدید