pic
pic
سوالاتی پیرامون دیه
در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۲:۱۶

1. از نظر شما خسارات بدني مازاد بر ديه قابل مطالبه است؟ منظور خساراتي است که به سبب ضرب و جرح يا جنايت، پيش از مداوا يا فوت، بر مجنيّ عليه وارد آمده است؟

2. ديه مقرر در شرع، شامل چه نوع خساراتي است؟

3. آيا خسارات معنوي ناشي از فعل مرتکب، قابل مطالبه است؟ اگر خير، علت چيست؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه بايد ميزان آن را مشخص کرد؟

1. هر خسارتی که بر بدن وارد شود أعم از آنکه جراحت وارد شود یا استخوان بشکند یا خرد شود یا جابجا شود و یا بدن کوبیدگی پیدا کند، برای تمام این امور در شرع دیه بیان شده است و گرفتن خسارت غیر از دیه جایز نیست. خسارت درمان، بر عهده مجنی علیه است و اگر مجنی علیه فوت شود در صورتی که جانی، عمدا و با قصد قتل او را کشته باشد اولیاء دم حق قصاص دارد و اگر سهوا باشد حق دیه دارد و دیه کامل نفس را باید بدهد. هم چنین اگر در قتل عمد به جای قصاص با هم تراضی در گرفتن دیه کنند تبدیل به دیه می شود. درهرصورت گرفتن خسارت درمان و امثال آن به اضافه دیه جایز نیست.

2. دیه ای  که شرع معین کرده، در برابر صدماتی است که جانی بر بدن مجنی علیه وارد می‌‌کند و متناسب با هر جنایت، دیه معین شده است. و در مواردی که دیه معین نشده باشد حاکم شرع خسارت آن را تعیین می‌‌کند.

3. خیر، خسارات معنوی هم قابل مطالبه نیست. علت اصلی آن است که دیه در حقیقت یک عقوبت است و ماهیت آن جبران خسارت وارده نیست، گرچه این اثر هم تا حدی بر آن مترتب می‌‌شود، لذا در موارد عمد، حکم تکلیفی که عبارت از حرمت و عقوبت اخروی است به قوت خود باقی می‌‌ماند.

۱,۱۹۴ بازدید