pic
pic
شرايط مرد ناشز
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۱۸:۰۷

مصاديق مرد ناشز را بفرمائيد.

مرد اگر حقوق واجب زن، از قبيل نفقه و هم خوابي را رعايت نکند ناشز مي‌‌شود و زن مي‌‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند.

۵۹۳ بازدید