نگاه به موي زن غير متناهيه
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۳۳

نگاه کردن به موي زناني که اگر آنها را امر به حجاب کنيم گوش نمي‌‌دهند چگونه است؟

نگاه کردن به موي زناني که به امر حجاب گوش نمي‌‌دهند، اگر با قصد لذت باشد و يا مفسده داشته باشد جايز نيست.

۹۷ بازدید