pic
pic
ممانعت از اشتغال زوجه در صورت عدم منافات با حق تمکين زوج
در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۹:۵۳

چنانچه شغل زوجه مستلزم خروج وی از منزل نباشد و داخل منزل مشترک به اموری ازقبیل خیاطی، یا انجام کار برای اشخاص ثالث مشغول باشد، این اشتغال داخل خانه نیز منافاتی با حق تمکین زوج نداشته باشد، آیا نامبرده (زوج) باز هم حق مخالفت دارد یا خیر؟

ادامه مطلب

۴۲۷ بازدید