pic
pic
ادخال دستگاه اندسکوپی در معده در حالت روزه
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۱۶:۳۷

اگر در معده روزه دار دستگاه اندسکوپي براي عکس‌برداري وارد کنند آيا روزه اش باطل ميگردد؟

خير باطل نمي شود.

۳۳۲ بازدید