pic
pic
ادخال دستگاه اندسکوپی در معده در حالت روزه
در تاریخ ۰۳ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۱:۱۹

اگر در معده روزه دار دستگاه اندسکوپي براي عکس‌برداري وارد کنند آيا روزه اش باطل ميگردد؟

خير باطل نمي شود.

۳۰۵ بازدید