pic
pic
حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ & ساعت ۱۲:۱۱

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

اگر با دليل معتبري ثابت شود كه ديده اند براي همه حجت است، لكن آنچه اين سالها در برخی کشورهای همسایه اعلام مي شود نوعا بر اساس رؤيت هلال نمي‌‌باشد.

۷۱۹ بازدید

علت اختلاف در رویت هلال در کشورهای هم افق
در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ & ساعت ۱۲:۱۱

با توجه به افق چند كشور همسايه چطور ممكن است كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ هاي متفاوتي مشاهده كنند؟ در حالي كه برخي از آنها افق‌‌هاي مشابهي دارند.

اگر ماه در جائي از عالم ديده شود و ثابت شود که ديده شده است براي مناطق ديگري که در شب و لو به مقدار کم مشترک باشند هم حجت است، لکن بايد ثابت شود که ديده شده، در صورتي که در عربستان و امثال آنها دقت زيادي در اين مطلب نمي کنند و قول آنها براي ما حجت شرعي نيست.

۶۲۸ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ & ساعت ۱۲:۱۱

لطفا بفرمائيد چنانچه در کشورهاي همجوار ايران ماه رويت شود آيا در ايران مقلدين شما ميتوانند عيد را بر گزار کنند؟

رؤيت هلال در هر محلى واقع شود براى محل هاى ديگر نيز اعتبار دارد به اين شرط كه آن محل با محل هاى ديگر در شب اگر چه در مقدار كمى باشد اشتراك داشته باشد.

۶۰۱ بازدید