بخش صلاة المسافر - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 54

ادامه مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
بررسی مسأله ششم صلاة المسافر درباره نحوه اثبات مسافت شرعی
بحث اول: بررسی طرق فحص در اثبات مسافت در مساله ششم
تبیین نظریه محقق نایینی(ره) و اصفهانی(ره) در مقام
بیان نظرات مختار. بحث دوم بررسی مساله مهم کفایت حد مسافت با خبر عدل واحد در سال آتی

دیدن درس...
۲,۳۱۷ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 53

نتیجه بررسی ادله قائلین به وجوب و عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
تایید نظریه مشهور از منظر مختار
پذیرش دلیل سوم شیخ انصاری(ره) بر وجوب فحص
تببین نظر نهایی در مساله پنجم کتاب العروة الوثقی
بیان نظرات مختار

دیدن درس...
۲,۲۱۷ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 52

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
ادامه بررسی دلیل دوم بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه
بررسی دو مناقشه بر دلیل دوم
مناقشه بر اشکالات محقق بروجردی
بیان نظرات مختار

دیدن درس...
۲,۱۳۳ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 51

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
بررسی یک سوال درباره وجوب یا عدم وجوب فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
بررسی لزوم فحص در شبهات موضوعیه از منظر مشهور ضمن دو مطلب
بیان نظرات مختار

دیدن درس...
۲,۱۷۵ بازدید