بخش صلاة المسافر - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 74

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بحث
کلام مرحوم آقای خویی
صورت دوم
بررسی کلام مرحوم خویی
بازگشت به کلام مرحوم خویی
کلام مرحوم آقای حکیم
بررسی کلام مرحوم خویی و حکیم
جمع بندی بحث

دیدن درس...
۱,۳۴۸ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 73

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم خویی
کلام مرحوم سید (تسبیب در حرام)
فرق بین تسبیب و تسبب
کلام مرحوم حکیم
بازگشت به کلام مرحوم سید
کلام مرحوم حکیم در بحث
بازگشت به کلام مرحوم سید و حواشی آن

دیدن درس...
۱,۲۶۸ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 72

خلاصه مباحث گذشته
بیان دیگر بر رد کلام مرحوم آقای خویی
ادامه کلام مرحوم خویی
بررسی کلام مرحوم خویی
وجوب الاخبار
ادله‌ی بحث

صلاة المسافر - جلسه 71

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم خویی
دلیل دوم بر وجوب استخبار
رد دلیل دوم توسط مرحوم خویی
بررسی کلام مرحوم خویی

دیدن درس...
۱,۰۳۲ بازدید