بخش صلاة المسافر - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 66

خلاصه مباحث گذشته
سایر طُرُق جمع
کلام مرحوم اصفهانی و بررسی آن
توهم و دفع آن
نتیجه‌ی بحث
کلام مرحوم میلانی و بررسی آن
بازگشت به کلام مرحوم امام در تحریر

صلاة المسافر - جلسه 65

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
طُرُق جمع بین روایت زراره و ابی ولاد
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
طریقه‌ی جمع بین صحیحه‌‌ابی ولاد و روایت منتظر الرفقه
نکته‌ی تربیتی (لزوم همّت و سخت‌کوشی در طلب علم)
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی

صلاة المسافر - جلسه 64

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم حائری پيرامون حديث زرارة
اشکال و جواب در کلام مرحوم حائری
کلام محقق اصفهانی در بحث
بررسی کلام مرحوم اصفهانی
بازگشت به کلام مرحوم حائری
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی
بررسی کلام مرحوم اصفهانی

صلاة المسافر - جلسه 63

خلاصه مباحث گذشته
تکمیل بحث گذشته (خبر سلیمان بن حفص مروزی)
ادامه بحث (صحیحه‌ی ابی ولاد)
حمل روایت بر استحباب و رد آن
جمع بندی روایات