بخش صلاة المسافر - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 70

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم شهید
بررسی کلام مرحوم سید
مسئله یازدهم
کلام مرحوم عراقی
سایر حواشی
بازگشت به بررسی کلام مرحوم شهید
وجوب یا عدم وجوب استخبار
حواشی عروه
ادله‌ی لزوم استخبار

صلاة المسافر - جلسه 69

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم سید و امام
مسئله دهم
بررسی مباحث در قصد تبعی
کلام مرحوم شهید در بحث

صلاة المسافر - جلسه 68

خلاصه مباحث گذشته
اقوال در بحث (حجیت اطمینان)
جمع بندی بحث
مسئله بعد
ادله عدم لزوم اتصال

صلاة المسافر - جلسه 67

خلاصه مباحث گذشته
بزنگاه بحث
کلام مرحوم آقاضیاء در حاشیه عروه
بررسی کلام مرحوم آقاضیاء
دلیل اول بر حجیت اطمینان (القای به عرف)
کلام مرحوم فاضل در بحث و بررسی آن
دلیل دوم بر حجیت اطمینان (بنای عقلاء)