فقه غربالگری ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ردّ قاعده‌ای به نام «کرامت» و تأثیر آن در وجوب حفظ النفس
دیدگاه محقق حلی و صاحب جواهر درباره وجوب حفظ النفس
بررسی وجوب بذل مال جهت حفظ نفس غیر
دیدگاه شیخ طوسی و ابن ادریس
ردّ دیدگاه شیخ طوسی
صاحب جواهر در ادامه شاهدی ذکر کرده و می‌گوید:
شاهد اول
شاهد دوم

فقه غربالگری ، جلسه 7

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل پنجم: روایات جواز قسم دروغ در موارد حفظ مال مسلمان
روایت اول
روایت دوم
دلیل ششم: روایات جواز شقّ بطن زن برای زنده بیرون آوردن فرزند
روایت اول
روایت دوم
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 6

lessonsSpliter

فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تمسک به ادله تقیه جهت اثبات وجوب حفظ نفس
نکته اول: بررسی وجوب تقیه
روایات تقیه در وسائل الشیعه
تبیین محل بحث
بررسی شمول ادله تقیه بر وجوب حفظ النفس نسبت به بیماری لاعلاج

فقه غربالگری ، جلسه 4

lessonsSpliter

پیامدهای منفی اهدای اسپرم
استدلال به آیات ابتدایی سوره مؤمنون
پیامدهای منفی قول به جواز تلقیح
بررسی آیه چهارم سوره احزاب
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت سوم
ردّ قاعده‌ای به نام «کرامت»

فقه غربالگری ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
برخی از روایات باب 56 از ابواب اطعمه محرّمه
روایت دوم
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت
روایت سوم

فقه غربالگری ، جلسه 1

lessonsSpliter

ادامه بحث غربال‌گری
بررسی وجوب حفظ نفس
روایات مربوط به حفظ النفس
روایت اول
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت