کتاب الحج ، جلسه 46

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی قانون ترجیح به «احدثیّت»
روایات وارده در اثبات قانون «احدثیّت»
روایت دوم: روایت محمد بن مسلم
روایت سوم: روایت ابو عمرو الکنانیّ
روایت چهارم: مرسله حسین بن مختار
دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره روایات و ارزیابی آن
خلاصه بحث گذشته
بررسی قانون ترجیح به «احدثیّت»
روایات وارده در اثبات قانون «احدثیّت»
روایت دوم: روایت محمد بن مسلم
روایت سوم: روایت ابو عمرو الکنانیّ
روایت چهارم: مرسله حسین بن مختار
دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره روایات و ارزیابی آن

مقدمه اصول ، جلسه 30

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی آیه 31 سوره مبارکه بقره
ارتباط آیه شریفه با مسئله «خلافت»
کلام مرحوم سبزواری (رحمه‌الله) در مواهب الرحمن
اهمیت پرداختن به مسئله خلافت
آیه 22 سوره مبارکه روم
احتمال سوم در آیه شریفه
بررسی استدلال به آیه شریفه

صلاة المسافر ، جلسه 228

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
طائفه سوم
دیدگاه تفصیل
اشکالات بر دیدگاه تفصیل
دیدگاه چهارم
ارزیابی دیدگاه چهارم
بررسی ادله دیدگاه چهارم
جمع‌بندی بحث
دیدگاه مرحوم بروجردی

کتاب الحج ، جلسه 94

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
طائفه دوم روایات
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم
روایت پنجم
بررسی روایات تقیه
بررسی قاعده الزام در مسئله
جمع‌بندی بحث

صلاة القضاء ، جلسه 18

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شمول قاعده «ما غلب الله» نسبت به تقیه
دیدگاه برگزیده
بررسی موارد دیگر جریان قاعده «ما غلب الله»
جمع‌بندی