بحث برائت ، جلسه 129

lessonsSpliter

مباحث حق الطاعة در لزوم احتیاط عقلی در موارد شک

صلاة القضاء ، جلسه 28

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی
فرض اول
فرض دوم
صورت اول: احتیاط شرعی
صورت دوم: احتیاط عقلی
استصحاب کلی قسم دوم در مسئله
ادعای استصحاب فرد مردّد در مسئله
ردّ استصحاب فرد مردّد