مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه ، جلسه 52

lessonsSpliter

بیع مطلق متنجسات و برسی جریان استصحاب در احکام کلیه

صلاة القضاء ، جلسه 71

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تبیین اشکال دوم بر استصحاب
اشکال سوم
اشکال چهارم
اشکال اول محقق خویی بر استصحاب
ارزیابی اشکال
اشکال دوم محقق خویی
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
دلیل دیدگاه تفصیل