کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2 ، جلسه 27

lessonsSpliter

نقد و بررسي استصحاب کلي قسم دوم در ما نحن فيه

صلاة القضاء ، جلسه 29

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
اشکال اول
اشکال دوم
دیدگاه مرحوم حکیم
جمع‌بندی بحث