صلاة القضاء ، جلسه 40

lessonsSpliter

عدم وجوب صلاه قضاء بر حائض و نفساء
دلیل اول: اجماع
دلیل دوم: ضرورت مذهب
دلیل سوم: روایات
بررسی وجوب قضاء بر حائض و نفساء به اختیار خودش
دیدگاه فقیهان
دیدگاه علامه حلی
ارزیابی دیدگاه مفتاح الکرامه
بررسی
وجوب
قضا بر حائض به اختیار خود برای ترک صلاه
دیدگاه صاحب جواهر
نکاتی به مناسبت شهادت حضرت زهرا علیها السلام