pic
pic

Camiəyi-Kəbirə ziyarətnaməsinin şərhi

Xəbərin xülasəsi :
İnamla deyə bilərik ki, sevimli Allaha ən yaxın olan şəxs, həbibi Rəsulullah (səlləllahu əleyhi və alih) və həzrət Peyğəmbərə ən yaxın olan şəxs də, Peyğəmbərin təyin etdiyi canişinlər və məsum imamlardır (əleyhimussəlam)

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Ünsiyyət və məhəbbət, mərifətlə yanaşı müyəssərolur. Mərifət nə qədər yüksək olarsa, ülfət və ünsiyyət də bir o qədərmöhkəmlənər. Həzrət imam Sadiq əleyhissəlam Əbil Xəttaba yazdığı bir məktubundabuyurur:

"وَ كَيْفَ يُطاعُ مَنْ لا يُعْرَفُ وَ كَيْفَ يُعْرَفُ مَنْلا يُطاعُ"

«Tanınmayan şəxsə necə itaət edilər vəitaət olunmayan şəxs necə tanına bilər?»[1]

Yəni Allah-taalaya mərifət olmadan Ona itaət dəlayiqincə ola bilməz. Necə ki, əgər Ona itaət də edilməzsə, şübhəsiz onunbarəsində mərifət də mümkün olmayacaqdır.

Ona görə həzrət Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi vəalih) və Əhli-beyt əleyhimussəlamla ülfət və ünsiyyət yaratmaq üçün, gərəkonların Allah yanında olan məqam və fəzilətləri ilə düzgün tanış olaq. Eynizamanda onlar barəsində mərifət də dərk etmək üçün, şübhəsiz Əhli-beytlə mənəviüns saxlamalı və həyatımızda onların hüzurunu hiss etməliyik.

Bu baxımdan, hər bir müsəlman şəxsin həyatındaməsumların ziyarətinin zəruriliyi daha çox aşkar olur. Əhli-beytin ziyarətionlarla mənəvi üns yaratmağın əsasıdır. Məsumların ziyarəti onların cəmiyyətdəhüzurunun rəmzidir. Ziyarət insanın həyatına ruh verən, bahar nəsimidir.

Mərhum Əllamə Məclisi yazır ki, həzrət Peyğəmbərəvə onun pak Əhli-beytinə ehtiram və məhəbbət bəsləmək onların diriliyindəolduğu kimi, vəfat etdiklərindən sonra da lazımdır. Bir sıra hədislərdə deyilirki, onlar dünyanı dəyişdikdən sonra da insanların əhvalından və vəziyyətindənxəbərdardılar. Həm sağlıqlarında, həm də əbədiyyətə qovuşduqda onlara ehtiramvə hörmət saxlanmalıdır.

Ona görə onların müqəddəs və nurlu məzarlarıziyarət edilərkən ədəb qaydaları tam riayət edilməlidir. O cümlədən, ziyarətetdikdən sonra qəbrlərinə arxa çevirməmək, ziyarətgahda ədəbli davranmaq,ucadan danışmamaq, şəriət çərçivəsində onlara itaət etmək, adlarını dedikdəsalavat göndərmək, hədislərinə qiymət vermək, pak övladlarına və hədislərininəql edib şəriəti qoruyanlara böyük ehtiram göstərmək, bir sözlə onlara mənsubolan hər bir şeyə hörmətlə yanaşmaq onların özünə hörmət etməkdir. Eləcə dəonları əzəmətlə xatırlamaq Allaha təzim etməkdir.[2]

Həmçinin, Rəsuli əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)istər dirilikdə, istərsə də vəfat etdikdən sonra, hər iki halda ziyarətinşəfaət üçün zəminə olmasını bildirərək açıq-aşkar buyurur:

"مَنْ زارَني بَعْدَ وَفاتي كانَ كَمَنْ زارَني في حَياتي وَكُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَ شافِعاً يَوْمَ اْلقِيامَةِ"

«Hər kəs məni vəfatımdan sonra ziyarətetsə, məni həyatımda ziyarət edən kimidir. Habelə Qiyamət günü mən o şəxsinziyarətini təsdiqləyən və ona şəfaətçiyəm».[3]

İnamla deyə bilərik ki, sevimli Allaha ən yaxınolan şəxs, həbibi Rəsulullah (səlləllahu əleyhi və alih) və həzrət Peyğəmbərəən yaxın olan şəxs də, Peyğəmbərin təyin etdiyi canişinlər və məsum imamlardır.

Onlar insanları Allaha tərəf yol göstərən ənmötəbər dəlillərdir. Onlar Allahla ünsiyyət və rabitə vasitəsi olan İlahihüccətlərdir.

Hədisdə deyilir ki, bir şəxs həzrət Əliəleyhissəlamdan: «Zəlalətin ən birinci nişanəsi nədir?»– deyə soruşduqda həzrətbuyurdu:

"أَدْنَي ما يَكُونُ بِهِ العَبْدُ ضَالأًّ أَنْ لاَ يَعْرِفَحُجَّةَ اللهِ تَباركَ و تَعاليَ وَ شَاهِدَهُ عَليَ عِبادِهِ الَّذِي أَمَرَاللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطاعَتِهِ وَ فَرَضَ وِلايَتَهَ."

«Zəlalət və azğınlığa səbəb olan ən başlıca məsələ,Allah-taalanın insanlar üçün təyin etdiyi hüccəti, bəndələrinin əməllərinəşahid olan və Allahın, itaətini vacib buyurduğu İmamı tanımamaqdır».

O şəxs yenidən dedi: «Ya Əmirəl-möminin! Allahhüccətlərini mənə tanıtdır».

həzrət buyurdu:

"الَّذينَ قَرَنَهُم اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ، فَقالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَوَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

«Onlar, əziz və əzəmətli Allahın, Özünə vəPeyğəmbərinə yaxınlaşdırdığı şəxslərdir. Allah onlar barəsində buyurur: Ey imangətirən şəxslər! Allaha, Onun Rəsuluna və öz əmr sahiblərinizə itaət edin[4]».

Oşəxs bir də sual etdi: «Ya Əmirəl-möminin! Canım sənə fəda olsun, onları dahaartıq vəsf et».

[1]«Biharul ənvar», cild 24, səh. 299.

[2]«Muntəhal amal», cild 1, səh. 194.

[3]«Kamiluz-ziyarat», 2-ci fəsil, səh. 45, hədis 12.

[4]«Nisa» surəsi, ayə 59.

(ardını izləyin)


 

751 Görüş