pic
pic

Həzrət İmam Rza əleyhissəlamın şəhadəti

Xəbərin xülasəsi :
Hicri qəməri 1439-cu il səfər ayının 30-u, miladi 2017 il noyabrın 19-u imamət səmasının səkkizinci parlaq ulduzu həzrət Əbul-Həsən Əli ibn Musa Riza əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük və kədərli müsibəti həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) və bütün Əhli-Beyt sevərlərinə təsəlli və başsağlığı deyirik

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Hicri qəməri 1439-cu il səfər ayının 30-u,miladi 2017 il noyabrın 19-u imamət səmasının səkkizinci parlaq ulduzu həzrətƏbul-Həsən Əli ibn Musa Riza əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük və kədərlimüsibəti həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) vəbütün Əhli-Beyt sevərlərinə təsəlli və başsağlığı deyirik.

Həzrət imam Әli ibni Musər-Riza (əleyhissəlam)elm, təqva və gözəl əxlaq baxımından babaları kimi idi. Atasından sonra o, dinirəhbərlik, yəni imamlıq məqamını öhdəsinə almışdır.

Onun məqamı və xalq içində nüfuzu elə bir yerə çatmışdı ki, Abbasi xəlifəsiMəmun, özündən sonra onu vəliəhd (canişin) elan etməyə məcbur qaldı. Halbuki,abbasilərin Әhli-beyt (əleyhimussəlam) ilə düşmənçiliklərini hamı bilirdi.

Elmi danışıq məclislərində həzrət imam Rza (əleyhissəlam) iləqarşılaşan alim, fəqih və filosoflar Həzrətin qarşısında boyun əyməkləri tarixdəməşhurdur. Rical və tarix haqqında yazılmış kitablarda imam Rza əleyhissəlamınelmi məqamı və üstün səviyyəli təqvası haqqında sübutlar çoxdur. Biz bunlardanbəzilərinə işarə edirik:

Vaqidi demişdir:

«O (imam Rza (əleyhissəlam)) etimadlı və etimadlı bir şəxs  idi. İyirmi neçə yaşında idi ki, Peyğəmbərin(sallallahu əleyhi və alih) məclisində oturub fətva verərdi. O, Mədinə əhalisindənolan tabeinlərin[1]səkkizinci təbəqəsində idi».[2]

Bu mətləbi Hafiz Razi «Әl-cərhu vət-tədil» kitabında imam Rza əleyhissəlamınatası imam Musa Kazim (əleyhissəlam) barəsində yazdığı məqalədə qeyd etmişdir.

İmam Musa Kazim əleyhissəlamın özü də oğlu imam Rza əleyhissəlamınelmi məqamına şəhadət verib, o biri oğlanlarına xitab edərək belə buyurmuşdur:

«Bu qardaşınız Әliibni Musa Ali-Məhəmmədin alimidir. Dininiz haqqında ondan soruşun və sizə dediyiniqəbul edin».[3]

[1]Peyğəmbəri(sallallahu əleyhi və alih) öz gözləri ilə görməyənlərə deyilir.

[2] Təzkirətül-xəvass, səh.198 (İbni Cövzi).

[3] Әl-irşad, (Şeyx Müfid).