pic
pic
شرايط مرد ناشز
در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۵:۱۵

مصاديق مرد ناشز را بفرمائيد.

مرد اگر حقوق واجب زن، از قبيل نفقه و هم خوابي را رعايت نکند ناشز مي‌‌شود و زن مي‌‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند.

۹۴۱ بازدید