pic
pic
اماله کردن در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۴:۰۳

آيا اماله کردن روزه را باطل مي کند؟

اماله كردن با چيزهاي روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد روزه را باطل مي‌كند.

۴۸۲ بازدید