سوال خود را بپرسید

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۲

اهداي خون، فروش خون، مشتقات خوني ،كليه و... از سوي فرد مبتلابه HIV و ايدز چه حكمي دارد؟‌

کلمات کلیدی :

ايدز HIV عفونت HIV اهداي خون فروش خون اهداي خون HIV اهداي کليه HIV اهداي خون ايدز

ادامه مطلب

۲,۶۳۰

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۲

آموزش براي افرادي كه مبتلا به HIV و يا ايدز هستند براي جلوگيري از سرايت بيماري به خانواده از وظايف نظام اسلامي است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV نظام اسلامي وظيفه نظام اسلامي آموزش جلوگيري سرايت جلوگيري از انتقال

ادامه مطلب

۲,۴۱۷

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۲

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV ديه عفونت عفونت HIV انتقال سهوي HIV مرگ

ادامه مطلب

۲,۰۰۲

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۲

انتقال عفونت HIV به‌صورت عمدي به فرد سالم چه حكمي دارد؟ مرگ وي از اين طريق چه حكمي دارد؟ چه عنواني بر اين عمل صادق است؟ (قتل عمد، شبه عمد و يا خطاي محض)؟ و می‌توان ارش و ديه وقصاص براي آن در نظر گرفت؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۹۰۴

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۲

انتقال HIV و ايدز از روي تساهل و بی‌توجهی به مسئله انجام‌گرفته است حكم آن چيست؟ می‌توان ارش و ديه و قصاص براي آن در نظر گرفت؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۲,۱۲۷

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۲

آيا كسي كه از روي آگاهي باعث ابتلاي خود به HIV و ايدز شده است مستحق جرائم تعريزي است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۸۳۱