کتاب الحج ، جلسه 104

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
موارد لزوم اذن شوهر برای زوجه
بررسی اذن شوهر در خروج زن از منزل
دیدگاه اول: شرطیت اذن زوج مطلقا
دیدگاه دوم: شرطیت اذن زوج در صورت منافات داشتن با حقوق زوجیت
دیدگاه محقق خویی
بررسی روایات

کتاب الحج ، جلسه 103

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
کلمات امیرالمؤمنین‌(عليه‌السلام) در نهج البلاغه
بررسی خطبه 152
بررسی خطبه 79
نامه 31 نهج البلاغه
نامه 14
حکمت 230

کتاب الحج ، جلسه 102

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایات
کلام امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) در نهج البلاغه درباره زنان
نکاتی چند درباره نهج البلاغه

کتاب الحج ، جلسه 101

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته اول: عدم ولایت تامّه زوج بر زوجه
نکته دوم: برابری مرد و زن از جهت عقل
آیه اول
آیه دوم
جمع‌بندی بحث
آیه سوم
آیه چهارم

کتاب الحج ، جلسه 100

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تعبیر از زوج به «رجال» و از زوجه به «نساء» در قرآن
دیدگاه علامه طباطبائی
جمع‌بندی بحث
بررسی آیه 228 سوره بقره
بررسی عبارت «بالمعروف»

کتاب الحج ، جلسه 99

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی احتمالات در آیه 34 نساء
بررسی احتمال اول: ولایت مرد بر زن
احتمال دوم: ولایت مطلق زوج بر زوجه
احتمال سوم: ولایت زوج بر زوجه در دایره زوجیت
دیدگاه برگزیده: احتمال سوم
1. چرایی دو برابر بودن ارث مرد
2. بررسی حقّ طلاق برای زوجه
3. بررسی واگذاری حق جماع به زوجه در عقد
دیدگاه صاحب جواهر

کتاب الحج ، جلسه 98

lessonsSpliter

بررسی آیه 34 سوره نساء: «الرجال قوّامون علی النساء»
نکته اول
دیدگاه بزرگان درباره آیه
معنای تفضیل در آیه
بررسی معنای تفضیل
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 97

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت اول: روایت علل الشرائع
روایت دوم: روایت کتاب جعفریات
بررسی اعتبار کتاب جعفریات
ارزیابی روایت
روایت سوم: روایت دیگری از علل الشرائع
ارزیابی روایت
دیدگاه علامه طباطبائی
ارزیابی دیدگاه علامه طباطبائی

کتاب الحج ، جلسه 96

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی آیه «الرجال قوّامون علی النساء»
واژه «قوّام» در لغت
احتمالات در مورد علت در آیه
بررسی معنای «بما فضّل الله»
دیدگاه برگزیده درباره «فضّل الله»
بررسی انشائی یا إخباری بودن آیه