کتاب الحج ، جلسه 86

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شرطیت ایمان در صحت عبادات
نکته اول
نکته دوم
دیدگاه فقیهان
دیدگاه صاحب مدارک
دیدگاه صاحب جواهر

کتاب الحج ، جلسه 85

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
استبصار حین اعمال حجّ؛ دیدگاه والد معظَّم
اشکال و پاسخ
دیدگاه برگزیده
نکاتی درباره ماه مبارک رمضان

کتاب الحج ، جلسه 84

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی مورد روایات
دیدگاه مرحوم حکیم
دیدگاه محقق خویی
دیدگاه والد معظَّم
ارزیابی دیدگاه‌ها
فرع دیگر: انجام اعمال مخالف طبق مذهب امامیه

کتاب الحج ، جلسه 83

lessonsSpliter

کتاب الحج ، جلسه 82

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
قاعده اولیه در مسئله
بررسی جریان قاعده الزام در مسئله
دیدگاه برگزیده در قاعده «إلزام» و تطبق آن بر ما نحن فیه
دیدگاه والد معظَّم

کتاب الحج ، جلسه 81

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی بحث
مسئله 51 تحریر الوسیله
دیدگاه فقیهان در مسئله

کتاب الحج ، جلسه 80

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه سید یزدی
دیدگاه صاحب جواهر
اشکالات والد معظَّم بر مرحوم سید
اشکال اول
اشکال دوم
ارزیابی اشکال اول
ارزیابی اشکال دوم
دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 79

lessonsSpliter

آخرین فرع مسئله 50 تحریر الوسیله
دیدگاه فقیهان در مسئله
دیدگاه شیخ طوسی
ارزیابی دیدگاه شیخ طوسی
بیان برخی از فروع دیگر در کلمات مرحوم سید
جمع‌بندی
دیدگاه صاحب جواهر
ارزیابی مطلب اول صاحب جواهر
دیدگاه مرحوم حکیم

کتاب الحج ، جلسه 78

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل دوم: آیه 115 سوره توبه
دلیل سوم دیدگاه شیخ طوسی: آیات حبط
اشکال صاحب جواهر به دلیل سوم و ارزیابی آن
دیدگاه برگزیده