کتاب الحج ، جلسه 77

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل شیخ طوسی بر لزوم اعاده حجّ بعد از توبه از ارتداد
بررسی قسمت اول
بررسی قسمت دوم
دیدگاه مرحوم طبرسی
دیدگاه علامه طباطبائی

کتاب الحج ، جلسه 76

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه سید یزدی درباره قبول توبه مرتدّ فطری
جمع‌بندی بحث ارتداد
نکاتی پیرامون آیات ارتداد در قرآن
ادامه مسئله 50 تحریر الوسیله
فرع ششم در مسئله 50
فرع هفتم: ارتداد بعد از انجام حجّ
ادله مشهور بر عدم وجوب اعاده حجّ
دلیل اول
دلیل دوم: روایت زراره
بررسی سند روایت

کتاب الحج ، جلسه 75

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه والد معظَّم
ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر
مطلب اول
مطلب دوم
مطلب سوم
مطلب چهارم
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
بررسی دیدگاه محقق همدانی
بررسی صحیحه محمد بن مسلم

کتاب الحج ، جلسه 74

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی مؤید اول برای دیدگاه پذیرش توبه مرتدّ فطری
دیدگاه والد معظَّم
بررسی مؤید دوم
بررسی کفر غلات و مفوِّضه در کلمات صاحب جواهر
روایتی درباره مفوِّضه
مؤید پنجم در قبول توبه مرتد فطری
جمع‌بندی بحث
اشکالات صاحب جواهر بر شهید ثانی
دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 73

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه بزرگان درباره قاعده «الامتناع بالاختیار»
بررسی قاعده «الامتناع بالاختیار» طبق خطابات قانونیه
ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر
تأثیرگذاری پذیرش مبنای خطابات قانونیه در فقه و اصول
دیدگاه بزرگان درباره «انشاء»
اهمیت توجه به مبانی امام خمینی از جمله خطابات قانونیه

کتاب الحج ، جلسه 72

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب جواهر
مؤیِّدات صاحب جواهر
اشکالات صاحب جواهر بر مؤیدات
اشکال اول
دیدگاه محقق همدانی
بررسی جواز تعجیز توسط خود شخص
اشکال دوم صاحب جواهر
دیدگاه والد معظَّم
دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 71

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه فقیهان درباره پذیرش توبه مرتدّ فطری
دیدگاه اول: عدم پذیرش مطلقا
دیدگاه دوم: پذیرش توبه مطلقا
دیدگاه سوم
دو تفسیر برای کلمه «ظاهر» و «باطن»
دیدگاه امام خمینی
دیدگاه صاحب جواهر
دیدگاه کاشف الغطاء
بررسی ادله

کتاب الحج ، جلسه 70

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
احتمالات در جمع بین آیات
دیدگاه علامه طباطبائی
ارزیابی دیدگاه علامه طباطبائی
بررسی احتمال اول
آیات 68 تا 70 سوره فرقان
آیات 64 - 67 سوره قصص
دیدگاه برگزیده
دیدگاه زمخشری

کتاب الحج ، جلسه 69

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل دوم بر کفایت اسلام احد الابوین در مرتدّ فطری
فرع اول
فرع دوم
دیدگاه والد معظَّم
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم
بررسی پذیرش توبه مرتدّ فطریدیدگاه فقیهان امامیه درباره پذیرش توبه مرتدّ فطری
دیدگاه اول: عدم قبول توبه مطلقا
دیدگاه دوم: قبول توبه مطلقا
دیدگاه سوم: تفصیل بین احکام منصوصه و غیرمنصوصه
دیدگاه چهارم: تفصیل بین پذیرش توبه نسبت به اعمال خودش
دیدگاه پنجم: تفصیل بین سبب ارتداد
بررسی آیات قرآن
آیه اول: آیه 53 سوره زمر
آیه دوم: آیه 48 سوره نساء
آیه سوم: آیه 116 سوره نساء