کتاب الحج ، جلسه 95

lessonsSpliter

مسئله 52 تحریر الوسیله
فرع اول: بررسی اعتبار اذن زوج در صورت دارا بودن همه شرایط زوجه
تقیح محل بحث
دیدگاه فقیهان
دیدگاه برگزیده
بررسی سلطه مطلقه زوج بر زوجه
اصل اولی
دیدگاه مرحوم نراقی
روایات دالّ بر عدم اشتراط اذن زوج
روایت اول
روایت دوم
حدیث سوم
جمع‌بندی

کتاب الحج ، جلسه 94

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
طائفه دوم روایات
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم
روایت پنجم
بررسی روایات تقیه
بررسی قاعده الزام در مسئله
جمع‌بندی بحث

کتاب الحج ، جلسه 93

lessonsSpliter

جمع‌بندی روایات
دسته اول روایات
دسته دوم روایات
روایات باب اول از ابواب مقدمه العبادات
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم
روایت پنجم
روایتی از باب 31
صحیحه برید بن معاویه
جمع‌بندی روایات

کتاب الحج ، جلسه 92

lessonsSpliter

روایت هجدهمبررسی روایت هیجدهم
روایت نوزدهم
جمع‌بندی روایات

کتاب الحج ، جلسه 91

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت هفتم به صورت کامل
روایت هشتم به صورت کامل
جمع‌بندی روایات
روایت یازدهم
روایت سیزدهم
روایت چهاردهم
روایت پانزدهم
روایت شانزدهم
روایت هفدهم

کتاب الحج ، جلسه 90

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکاتی در مورد روایات
روایت چهارم
روایت پنجم
روایت ششم
روایت هفتم
روایت هشتم
روایت نهم
روایت دهم

کتاب الحج ، جلسه 89

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی رابطه آیات حبط و آیات آخر سوره زلزال
دیدگاه صاحب حدائق
روایت دوم
روایت سوم

کتاب الحج ، جلسه 88

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب مرتقی
ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی

کتاب الحج ، جلسه 87

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل اول: آیه 67 سوره مائده
دلیل دوم: روایات