آيات الاحکام/حجاب ، جلسه 42

lessonsSpliter

بیان جواز آشکار کردن زینت برای 12 گروه در آیه 31 سوره نور
و بطلان نظر منع جواز نظر بر زینت باطنی محارم
و عدم آشکار کردن زینت زنهای مسلمان در برابر زنهای کافره
خلاصه مباحث گذشته
بیان علت استثناء (12 گروه) در کتب آیات الاحکام
اشکال استاد نسبت به علت اول
بيان احتمالات در «نسائهن»
اقوال مفسرین نسبت به «نسائهن»

آيات الاحکام/حجاب ، جلسه 41

lessonsSpliter

بررسی استدلال قائلین عدم جواز نظر به زینت باطنی محارم و تمسک آنها به آیه شریفه
خلاصه مباحث گذشته
نقد و رد صریح حضرت استاد نسبت به مطالب یکی از مقاله های منتشر شده
استدلال غیر فقیهانه و غیر عالمانه صاحب مقاله

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 40

lessonsSpliter

نشان دادن زن بدنش را(غیر از عورت) به محارم
نظر محارم به بدن زن
خلاصه مباحث گذشته
فرق بین محرم فقهی و محرم عرفی
محور بحث
ادله فقهاء بر جواز نظر به محارم
بررسی مفاد آیه شریفه
پاسخ حضرت استاد به مستشکل
مبنا و نظر حضرت استاد

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 39

lessonsSpliter

نظر شیخ انصاری در مراد از تتنقب در روایت مکاتبه حسن ابن صفار
خلاصه مباحث گذشته
رد فرمایش شیخ اعظم انصاری(ره)
جواب حضرت استاد از فرمایش صاحب جواهر(ره)

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 38

lessonsSpliter

استدراک مطلب از قبل، بیان دو نکته برای تأیید فرمایش فخر المحققین در نوعی بودن خوف در روایت خثعمیه
خلاصه مباحث گذشته
مراد از «خوف» در کلام فخر المحققین
شخصی است یا نوعی؟
مکاتبه محمد بن حسن الصفار

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 37

lessonsSpliter

اشکال مرحوم محقق خوئی بر استدلال به روایات برای وجوب ستر کفین و وجه
روایت أبی یزید عطار
بیان مرحوم محقق خوئی(ره)
وجه تمایز نظر حضرت استاد با فرمایش مرحوم محقق خوئی
روايت مرأة خثعميه
اشکال به روایت
جواب اشکال در بیان فخر المحققین
اشکالات حضرت استاد بر بیان فخر المحققین

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 36

lessonsSpliter

بررسی استدلال به روایت «ایاکم و النظر...» برای وجوب ستر کفین و وجه
روایت أبی یزید عطار
وجه استدلال به روایت
مراد از «ما وصفت الثياب» در بیان فقهاء
فرمایش صاحب اسداء الرغاب با ذکر یک موید تاریخی
اقتضاء مناسبت حکم و موضوع و نظر حضرت استاد

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 35

lessonsSpliter

بررسی استدلال به اطلاق روایت «النظر سهم من سهام ابلیس» برای وجوب ستر کفین و وجه
خلاصه مباحث گذشته
فرمایش مرحوم آقای حکیم (ره)
مناقشه حضرت استاد در فرمایش مرحوم آقای حکیم (ره)
روایت أبی یزید عطار

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 34

lessonsSpliter

جواب از استدلال به روایت «النساء عیّ وعورة» برای عدم جواز ابداع کفین ووجه زن
خلاصه مباحث گذشته
روایات دال بر عدم جواز ابداء وجه و کفین
معنای «عورت» در لغت
استمداد صاحب اسداء الرغاب از روایت جهت اثبات مدعا
نقد حضرت استاد به فرمایش صاحب اسداء الرغاب
تعبیر مجمع البیان از «عورت»
جمع بندی بحث

(صفحه 1 از 5)