آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 24

lessonsSpliter

بررسی صحیحه فضیل درمسئله وجه وکفین

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 23

lessonsSpliter

بررسی روایت علی بن جعفر در مسئله وجه و کفین

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 22

lessonsSpliter

آیا وجه و کفین زینت ذاتی اند یا عرضی؟

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 21

lessonsSpliter

اشکال استاد بر بیان مرحوم محقق خوئی در مورد ملازمه عرفی

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 20

lessonsSpliter

معنای زینت وبیان ملازمه بین اظهار زینت ظاهری و زینت معنوی(محل زینت)

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 19

lessonsSpliter

احتمالات ثلاثه در معنای «زینتهن» و مناقشه احتمال اول

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 18

lessonsSpliter

بحث آیه 31 سوره نور و بیان مراد از « لا یبدین زینتهن»

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 17

lessonsSpliter

نتیجه گیری و جمع بین احتمالات، در کلمه«من». ملازمه وعدم ملازمه بین لزوم حجاب و حرمت نظر بر زن.

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 16

lessonsSpliter

بررسی قول به عدم حرمت نظر بر غیر عورت در آیه

(صفحه 3 از 5)