آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 33

lessonsSpliter

بررسی مسلک محقق نراقی به روایات برای جواز تکرر نظر به کفین و وجه زن بدون ریبه
خلاصه مباحث گذشته
بررسی روایات
حدیث اول
اشکال به مرحوم صاحب جواهر
حدیث دوم
حدیث سوم
بررسی کلام مرحوم نراقی

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 32

lessonsSpliter

بررسی تمسک قائلین به تفصیل به روایات
خلاصه مباحث گذشته
چگونگی جمع بین دو طایفه از روایات
کلام مرحوم آقای حکیم
اشکال حضرت استاد به فرمایش مرحوم حکیم (ره)
دیدگاه مرحوم صاحب جواهر
خلط مطلب در بیان صاحب جواهر (ره)

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 31

lessonsSpliter

اقوال در مسئله جواز و عدم جواز ابداء کف و وجهین و نظر به آنها
بیان اقوال در مسأله ابداء وجه و کفین
مستندات قول به «تفصیل»
روایت اول
روایت دوم
مراد از تفصیل از حیث عدد است یا از حیث اختیار و غیر اختیار؟

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 30

lessonsSpliter

جمع بندی مباحث جلسات گذشته
بیان نظریه ی مختار
بررسی حکم ابداء زینت وجه و کفین از آیه شریفه

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 29

lessonsSpliter

وجه تمام بودن دلیل اول مرحوم آخوند (ره) و بررسی دلیل دوم ایشان
خلاصه مباحث گذشته
پاسخ حضرت استاد به آخرین اشکال صاحب اسداء الرغاب
معنای لغوی «دون»

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 28

lessonsSpliter

بررسی اشکال چهارم براستدلال صاحب مرحوم فیض وصاحب حدائق

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 27

lessonsSpliter

استدلال مرحوم فیض وصاحب حدائق بر مدلول صحیحه فضیل وبیان اشکالات

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 26

lessonsSpliter

بررسی فرمایش محقق خوئی در بیان فرق بین صدر و ذیل آیه با استفاده از روایات

آیات الاحکام/ حجاب ، جلسه 25

lessonsSpliter

بررسی فرمایش مرحوم آیة الله العظمی فاضل در مدلول آیه وبیان مرحوم خوئی درمعنای زینت

(صفحه 2 از 5)