آیات حکومت در قرآن

درس قبل

آیات حکومت در قرآن

درس قبل

موضوع: آیات حکومت در قرآن (3)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۲/۲۶


شماره جلسه : ۱۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
دیگر جلسات

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .