pic
pic
وضوی بانوان در معرض نامحرم
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۱۴

آیا وضوی بانوان در معرض نامحرم، موجب بطلان آن می‌شود؟


خیر موجب بطلان نیست اگر چه مرتکب حرام شده باشند.

۲۸۳ بازدید

مقدار مجاز پوشيده نبودن پاي زن
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۱۴

برهنه بودن پاي زن در ديد عموم آيا جايز است؟ تا چه اندازه مجاز است؟

خير، خانم‌‌ها بايد حتي رو و کف پا را از نامحرم بپوشانند، لکن براي نماز در صورتي که نامحرمي نبيند، پوشاندن پا تا مچ لازم نيست.

۶۰۷ بازدید

مقدار مجاز نگاه به بدن مرد نامحرم
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۱۴

زن بدون قصد لذت به چه مقدار از بدن مرد نامحرم مي‌‌تواند نگاه کند؟

با قصد لذت مطلقا جايز نيست و بدون قصد لذت، فقط به صورت و دستها مي‌‌تواند نگاه كند.

۵۹۳ بازدید

اختصاص آيات ارتباط با نامحرم به زنان پيامبر(ص)
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۱۴

آياتي از سوره احزاب كه در رابطه با رابطه با نامحرمان است آيا مختص زنان حضرت است يا در مورد سايرين هم كاربرد دارد؟

خير مختص زنان پيامبر نيست، بلکه آنها اولي به مراعات اينگونه امور بوده‌‌اند. مثلاً تبرّج به زينت، برای هر زني حرام است و  نازک‌‌گوئي و خضوع در گفتار و با عشوه صحبت کردن نيز همينطور.

۵۷۹ بازدید

صحبت با خويشان نامحرم
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۵:۱۴

خانواده زن و شوهري مذهبي هستند و زن و شوهر با هم تفاهم و محبت زيادی دارند. مرد از همسرش مي‌‌خواهدكه با نامحرم صحبت نكند، سلام و احوالپرسي نكند، اما جواب سلام آنها را بدهد، از جمله پسرعموهايش. خانم مي‌‌گويد اگر شرع اين را گفته من هم قبول مي‌‌كنم. آيا شرع اين را رد می‌كند؟

صحبت و سلام و احوالپرسي با پسر عموها و خويشان براي خانم اشکالي ندارد.

۵۳۴ بازدید