صلاة القضاء ، جلسه 81

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 80

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 79

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 78

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 77

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 76

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 75

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 74

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی پرداخت یک مدّ بدل قضای نوافل یوم و لیله
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
بررسی استحباب قضای نوافل بر شخص بیمار
روایت اول
روایت دوم
دیدگاه مرحوم حکیم
ارزیابی
جمع‌بندی
بررسی زمان قضای نوافل

صلاة القضاء ، جلسه 73

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی تأکّد استحباب در قضای نوافل رواتب
راه‌های اثبات تأکد استحباب
بررسی استحباب قضا بر نوافل غیر رواتب
دیدگاه صاحب جواهر
دیدگاه مرحوم حکیم
قرینه بر اختصاص استحباب قضا به رواتب
دیدگاه سید یزدی
حکم عاجز از قضای نوافل
دیدگاه سید یزدی
ارزیابی