صلاة القضاء ، جلسه 32

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 31

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 30

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 29

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 28

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 27

lessonsSpliter

صلاة القضاء ، جلسه 26

lessonsSpliter

دیدگاه محقق حائری درباره عدم شمول «لاتعاد» نسبت به عالم عامد
شاهد اول
شاهد دوم
شاهد سوم
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
بررسی وجوب قضا در صورت اثبات جزئیت یا شرطیت با دلیل غیرلفظی
دیدگاه صاحب ریاض
دیدگاه صاحب جواهر

صلاة القضاء ، جلسه 25

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
بررسی شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل مقصِّر
دیدگاه محقق خویی
جمع‌بندی
بررسی شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل متردّد

صلاة القضاء ، جلسه 24

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته اول: رابطه بین «لاتعاد» و روایت عبدالله بن سنان
نکته دوم: بررسی تعارض احکام ارشادی در شروط و جزئیات
نکته سوم: بررسی موضوع روایت عبدالله بن سنان
دیدگاه برگزیده در مورد جمع روایت و «لاتعاد»
دلیل سوم (مانع سوم)