بخش كفایة الاصول جلد دوم - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

اشتغال - جلسه 79

در صورت ترک یک جزء یا شرط در حال نسیان ، آیا نسیان رافع جزئیت یا شرطیت است

دیدن درس...
۲,۲۹۴ بازدید

اشتغال - جلسه 77

جواب مرحوم آخوند از دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری در تفصی احتیاط عقل
جواب سوم
جواب چهارم
جواب پنجم
دلیل مرحوم آخوند بر برائت شرعیه

دیدن درس...
۱,۶۱۹ بازدید

اشتغال - جلسه 76

دو راه تفصی و تخلف در دلیل دوم احتیاط به نظر مرحوم شیخ انصاری
اشکال اول مرحوم شیخ
اشکال دوم
اشکال مرحوم آخوند
دفاع استاد از مرحوم شیخ
جواب از اشکال دوم

دیدن درس...
۱,۶۹۵ بازدید